31.12.2020

Nowe Prawo zamówień publicznych.

Bardziej przejrzyste i mniej uciążliwe procedury udzielania zamówień publicznych; wzmocnienie pozycji i ochrony praw wykonawców i podwykonawców, w tym zabezpieczenie ich przed problemami z płynnością finansową; zwiększenie liczby małych i średnich przedsiębiorców startujących w przetargach; uzyskiwanie jak najlepszej jakości towarów i usług, oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być efekty nowego Prawa zamówień publicznych. Jego przepisy obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Prawo zamówień publicznych – na czym polega?

Nowe przepisy regulują zasady udzielania zamówień publicznych, które są kluczową formą udziału sektora publicznego w gospodarce, w tym, przede wszystkim, w sektorze budowlanym. W ten sposób ponad 32 tys. podmiotów zamawia w Polsce towary, usługi i roboty budowlane. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne to ponad połowa przychodów, a dla co dziesiątego – 75 proc. przychodów. Ogólna wartość zamówień udzielanych w procedurach PZP to  blisko 200 mld zł rocznie. Stanowi to ok. 10% PKB.

Obowiązujące przez ponad 15 lat Prawo zamówień publicznych wymagało zmian, tak aby dostosować je do obecnych realiów gospodarczych oraz uczynić je bardziej przystępnym dla uczestników rynku zamówień publicznych. Braki i wady obecnie obowiązujących przepisów zniechęcały często wykonawców do ubiegania się o zamówienia publiczne. Z roku na rok spadała średnia liczba ofert składanych w przeprowadzanych postępowaniach.

Nowe PZP ma to zmienić – jego przepisy są przejrzyste, koncentrują się na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi, a nie wyłącznie wypełnieniu określonych wymogów formalnych. Zwiększona została rola dialogu zamawiającego z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, a także nastąpiło podkreślenie znaczenia zasady współdziałania stron umowy przy realizacji zamówienia publicznego.

Prawo zamówień publicznych – kto skorzysta?

Nowe PZP ma przynieść korzyści wszystkim uczestnikom rynku zamówień publicznych, zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom. A także całemu społeczeństwu.

Jego przepisy mają zachęcić przedsiębiorców, którzy należą do sektora MŚP, do większego udziału w przetargach. Od lat jest on nieproporcjonalnie mały w stosunku do potencjału tego sektora.

W nowym PZP zamawiający, zamiast przywiązywać uwagę tylko do najniższej ceny, będą również – kierując się zasadą efektywności – w większym stopniu uwzględniać jakość towarów i usług, czy też ich znaczenie dla środowiska, gospodarki, społeczeństwa.

Prawo zamówień publicznych – od kiedy?

Nowe PZP weszło w życie 1 stycznia 2021 r., jednak jego przepisy zostały uchwalone we wrześniu 2019 r. Tak długie vacatio legis ustawy podyktowane było koniecznością zapewnienia możliwości przygotowania się wszystkich stron i uczestników rynku zamówień publicznych do funkcjonowania według nowych zasad.

Prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany

Nowe PZP kompleksowo reguluje zasady udzielania zamówień publicznych, począwszy od momentu planowania, poprzez przygotowanie postępowania, procedurę wyboru wykonawcy, aż po realizację zawartej umowy i jej ewaluację. Ma to doprowadzić do usprawnienia całego procesu zakupowego i  sprawić, że  wydawane publiczne pieniądze będą realizowały cele państwa oraz zwiększały efektywność i konkurencyjność systemu zamówień.

Najważniejsze rozwiązania nowego Prawa zamówień publicznych:

 • Uproszczona procedura w przetargach poniżej progów unijnych – zamówienia o wartości poniżej progów unijnych (wynoszą 130 tys. zł) będą mogły być udzielane w nowym trybie, tzw.  podstawowym, który umożliwia bardziej elastyczne podejście do procesu udzielania zamówień. Prostsze procedury będą także np. w przypadku  konkursów.
 • Zabezpieczenie firm przed wzrostem kosztów realizacji zamówienia – wprowadzono mechanizmy chroniące przed sytuacją, gdy np. rosnąca cena materiałów budowlanych skutkuje podniesieniem kosztów wykonawców, co może doprowadzić do zrywaniem kontraktów i zatrzymania prac inwestycyjnych (waloryzacja wynagrodzenia). Nowe zasady przewidują, że jeżeli wzrosną koszty wykonawców, wzrośnie również ich wynagrodzenie. Z kolei, jeżeli ceny spadną, wykonawcy także podzielą się zyskiem z zamawiającym.
 • Obowiązkowe zaliczki i płatności częściowe  – nowe PZP zrywa z koniecznością oczekiwania na zapłatę za wykonanie pracy aż do końca umowy. W dłuższych umowach wykonawcy będą otrzymywać zaliczki lub wynagrodzenie płatne w częściach za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia, dzięki czemu poprawi się ich płynność finansowa.
 • Wykonawcy będą też wnosić mniejsze o połowę zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz wadia w przypadku zamówień poniżej progów unijnych . W postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wadium będzie miało charakter fakultatywny.
 • Umowy z podwykonawcami będą równie korzystne, jak umowy zamawiających z wykonawcami.
 • Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych) – nowe PZP wprowadza katalog zakazanych klauzul umownych, które naruszającą równowagę stron umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. brak odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienia powstałe nie z jego winy).
 • Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego sporządzana na etapie przygotowania postępowania w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – będzie on obejmowała m.in. analizę rozwiązań dostępnych na rynku, wskazanie możliwości podziału zamówienia na części. Dokonanie wspomnianej analizy  pozwoli otrzymać produkt najwyższej jakości oraz po konkurencyjnej cenie.
 • Obowiązek aktualizacji rocznych planów postępowań.
 • Zmiany w zakresie postępowania przed Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) –  w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne orzekać będą składy 3-osobowe; obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO (dziś jest to pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a będzie trzykrotność), wydłużenie do 14 dni terminu na wniesienie skargi do sądu na orzeczenie KIO.
 • Jeden sąd ds. zamówień publicznych – sądem ds. zamówień publicznych będzie Sąd Okręgowy w Warszawie, przyczyni się to do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych.
 • Uregulowano kwestie związane z ugodowym załatwianiem największych sporów pomiędzy wykonawcami a zamawiającymi – w przypadku powstanie sporu na tle realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego strony umowy będą mogły złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu (np. koncyliacja). Spory będzie mógł rozstrzygać m.in. Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP.
 • Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych – będzie to forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami kontrolującymi zamówienia publiczne.  Jego prace będą ukierunkowane m.in. na propagowanie dobrych praktyk w zakresie standardów kontroli zamówień.
 • Wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Prezes UZP będzie propagował dobre praktyki w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz opracowywał  wzory dokumentów, co powinno stanowić istotne wsparcie dla zamawiających oraz wykonawców; Powstanie również specjalna infolinia dla przedsiębiorców i zamawiających, gdzie można będzie uzyskać wyjaśnienie kwestii związanych z procesem udzielania zamówień publicznych.

Źródło strony: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologioa/nowe-prawo-zamowien-publicznych)